Hans Huber AG става HUBER SE

img_HUBER_SE

Hans Huber AG, Производство на машини и съоръжения беше преобразувано в HUBER SE.

HUBER SE е юридическият наследник на Hans Huber AG и с това автоматично поема всички права и задължения на Hans Huber AG, Производство на машини и съоръжения.

„SE“ е символът за “Societas Europaea“. В превод този латински израз означава „Европейско дружество“ и под него се разбира юридическата форма на акционерно дружество в Европейския Съюз. Затова и в обикновеното общуване SE се нарича също и просто „Европейско AД“.

Наред с различни юридически предимства по отношение най-вече на бизнес-дейността в Европа, като Европейско АД HUBER същевременно показва, че разглежда като роден пазар не само Германия, но и цяла Европа. С оборотен дял от около 70 % стопанската зона Европа, на територията на която между другото HUBER работи с 11 дъщерни дружества, има за фирмата една много съществена роля. „Силата в Европа създава предпоставките за разработване на по-далечните пазари в САЩ, Латинска Америка или Азия“ разяснява председателят на Управителния съвет др.-инж. E.h. Ханс Хубер. Нови пазари HUBER вижда преди всичко в областта на повторното използване на отпадъчните води, тъй като водата е дефицитна стока в много страни на земята. Новаторската технология на HUBER може да пречисти отпадъчната вода до такава степен, че да бъде възможно повторното и използване в многобройни начини на приложение. Наред с тези приложения HUBER има също и много други решения, които покриват най-различни нужди касаещи тематиката вода, отпадъчни води и утайки – както за пречиствателни станции за битови отпадъчни води, така и за множеството промишлени браншове.