Мембранно активиране (MBR)

MBR_pic

Ориентирано към бъдещето решение за непрекъснато нарастващите изисквания в пречистването на отпадъчни води, за най-високо качество на водите на изход и повторно използване на отпадъчната вода.

Използвaне на мембранна техника
за вода без бактерии при ниски разходи

С технологията за мембранно активиране / мембранна техника необходимите строителни конструкции за процеса на пречистване на битови и промишлени станции могат да бъдат оразмерени с до 70 % по-малки, а ефектът на пречистване на пречиствателните станции дори да бъде повишен. Чрез използването на много фини ултрафилтрационни мембрани със сигурност се задържат микроорганизми и бактерии.

Проблеми като плаваща утайка или връщане на утайка при тази техника вече не са проблем въз основа на отказа от класическата седиментация в полза на филтрацията директно от активираната утайка. Чрез технологията за мембранно активиране съществуващи строителни конструкции могат просто да бъдат разтоварени и при това дори да бъдат повишени ефектът на пречистване и капацитетът.  Налични първични и вторични утаители могат след преустройство да служат като буферни и резервни басейни. Освен това качеството на изход при такива пречиствателни станции е в съответствие с всички действащи директиви и позволява дори директното повторно използване като ползвана вода (напр. за поливане).

ХУБЕР Мембранен принцип за MБР-приложения

Принципът на мембранна филтрация в МБР-приложения се основава на отделяне на активна утайка, бактерии и микроорганизми от биологично пречистената вода посредством трансмембранна разлика в налягането. Водата преминава през мембраните, неразтворените частици остават от страната на концентрата и трябва чрез относително движение по мембранната повърхност да бъдат отстранени от нея. Необходимата за преминаването на воднистите компоненти разлика в налягането зависи основно от големината на порите и качеството на мембранато.

ХУБЕР използва за всички мембранни технологии една извънредно хидрофилна (“обичаща водата”) мембрана с отрични филтрационни свойства и нисък афинитет към загниващи и формиращи облагащ слой съставки в отпадъчните води. Като големина на порите мембраната е от типа ултрафилтрация (размер на порите около 38nm), което от една страна позволява високи дебити (до 60 л/м²ч) при ниско трансмембранно налягане (< 100 mbar), а от друга страна задържа всички твърди частици, бактерии и голяма част дори от микроорганизмите. Освен водната фаза само йони и нискомолукулярни разтворени субстанции преминават през мембраната. Типични капацитети по отношение повърхността са до 35 л/м²ч.

Необходимите за една константна експлоатация наводнявания на ултрафилтрационните мембрани при ХУБЕР Мембранния принцип се постигат чрез особено ефективен въздушен поток от страната на концентрата. При това се промива винаги само една шеста респ. една осма от инсталираната мембранна повърхност. Освен това при ниски капацитети промивката може да бъде пускана периодично и така енергийните разходи да се сведат до минимум.