ХУБЕР Meмбранен биореактор VRM®

Vacuum Rotation Membrane (VRM®) / Вакуумна Ротационна Мембрана (ВРМ)

Ротиращата плоска мембрана за чиста вода

bild_vrm_04

 • Ориентирано към бъдещето решение за непрекъснато нарастващите изисквания в пречистването на отпадъчни води
 • Използване на водата на изход като ползвана вода
 •  Изпълнение на актуалните законови директиви (EС-води за къпане, California Title 22)

ХУБЕР VRM®-технологията за мембранно активиране е една система от потопени в активната утайка ултрафилтрационни мембрани. Високото качество на така пречистената отпадъчна вода позволява гарантирано спазване и на най-строгите директиви, отчитайки бъдещи, още по- взискателни законови регулации свързани с оптимизирани инвестиционни и експлоатационни разходи.

Нашата VRM®-технология е комбинация от биологично пречистване на отпадъчната вода и високо ефективно разделяне на твърда/течна фаза. Предварително механично пречистената отпадъчна вода се аерира, биологично пречиства и засмуква по „принципа на ниското налягане” през ултрафилтрационната мембрана, като така се освобождава от всички твърди частици,  бактерии и почти всички вируси.

Чрез увеличаване концентрацията на активна биомаса до 12 – 16 г/л може да бъде повишен капацитетът на съществуващи традиционни инсталации за отпадъчни води, без да са необходими по-големи басейни обеми. Включени след тях вторични утаители както и пясъчни филтри и дезинфекция на отпадъчната вода за по-нататъшно пречистване на отпадъчната вода могат при дори подобрено качество на изход да отпаднат. Налични вече вторични утаители така могат да намерят ново приложение с цел технологична оптимизация.

ХУБЕР Мембранният принцип

Принципът на мембранна филтрация се основава на отделяне на суспендирани във водни разтвори твърди частици посредством трансмембранна разлика в налягането. Водата преминава през мембраните, твърдите частици, бактерии и дори повечето вируси остават от страната на концентрата и трябва чрез относително движение по мембранната повърхност да бъдат отстранени от нея. Необходимата за преминаването на воднистите компоненти разлика в налягането зависи основно от големината на порите и качеството на мембраната.

ХУБЕР използва за всички мембранни технологии една извънредно хидрофилна (“обичаща водата”) мембрана с много добри филтрационни свойства и нисък афинитет към загниващи и формиращи облагащ слой съставки в отпадъчните води. Като големина на порите мембраната е от типа ултрафилтрация (размер на порите около 38 nm), което от една страна позволява високи дебити (до 60 л/м²ч) при ниски трансмембранни налягания (< 100 mbar), а от друга страна задържа всички твърди частици, бактерии и голяма част дори от микроорганизмите. Наред с водната фаза само йони и нискомолукулярни разтворени субстанции преминават през мембраната. Типични капацитети по отношение на повърхността са до 35 л/м²ч.

Необходимите за една константна експлоатация наводнявания на ултрафилтрационните мембрани при ХУБЕР мембранния принцип се постигат чрез особено ефективен въздушен поток от страната на концентрата. При това се промива само една шеста респ. една осма от инсталираната мембранна повърхност. Освен това при ниски капацитети промивката може да бъде експлоатирана периодично и така енергийните разходи да се сведат до минимум.

  • Най-високо качество на водата на изход чрез цялостна сепарация на частиците
  • Спазване на хигиенните стандарти чрез високата граница на разделяне при UF-мембраните (37 nm, 150 kDa) за бактерии и вируси
  • До 70 % по-малки басейни за активиране чрез повишена концентрация на биомаса
  • Отстраняване на покриващия мембраните слой с минимум необходима енергия чрез последователното почистване на ротиращите мембрани
  • Минимум внасян прочистващ въздух (VRM® 30 < 200 л/м²ч) за контрол на покривния слой
  • Редуцирано енергийно потребление за прочистващия въздух, т.к. внасянето на прочистващ въздух се извършва в средата на VRM®-агрегата (минимална нужда от налягане на въдуходувката)
  • Без периодични обратни промивки с пермеат по време на филтрацията.
  • Напълно автоматична филтрация в зависимост от постъпващия поток отпадъчни води.
  • Благодарение на константно високата пропускливост на мембраните филтрацията се нуждае само от минимални и затова щадящи трансмембранни налягания. Това се отразява положително на издръжливостта на мембраните, енергийното потребление се редуцира до минимум.
  • Патентована и иновативна извличаща пермеата система за предпазено от замърсяване извеждане на пермеата
  • Комплексен дизайн от неръждаема стомана
  • Лесно възможни идентификация и смяна на отделни модули (3 м² или 6 м² мембрана) в случай на дефект.
  • Възможно е изваждане на цял мембранен сегмент.