Технологии за преработка на пясък ХУБЕР RoSF5

Универсално приложими и икономични технологии за преработка на пясък решават Вашите проблеми!

bild_titel_rosf5_01

Нашите адаптивни и разширяеми по всяко време технологии за преработка на пясък предлагат за всяко приложение оптималното решение за третиране на замърсен пясък от:

 • пречиствателни станции за отпадъчни води
 • промиването на канали
 • улична смет
 • омаслен пясък
 • и подобни

За възможно депониране на депа за инертни материали респективно като предпоставка за рециклиране.

 • Редукция на органичния дял до < 3 % загуба при изгаряне в минералната фракция
 • Възможност за повторно използване на минералните съставки или депониране на депа за инертни материали
 • Максимален рандеман от промит минерален материал (пясъчна фракция от 0 до 10 мм)
 • Никакви баластра и чакъл не попадат при остатъците!
 • Степен на сепарация > 90% за пясък с големина на зрънцата 0,1 мм
 • Повторно използване на баластра в промитата минерална фракция
 • Рециркулация на водата за свеждане до минимум потреблението на вода
 • Максимална редукция на остатъците
 • Напълно автоматична експлоатация
 • Възможности за разширяване и модифициране с цел адаптиране към най-различни изисквания
 • Възможност за преработка на ползвана респ. промивна вода