Третиране на Утайки

ХУБЕР предлага цялата палитра от машини за третиране на утайки:

ПресяванеСгъстяванеОбезводняванеИзсушаване  – Оползотворяване … всичко от един производител

bild_titel_ros_01

Отпадащите при механичното, биологичното и химичното пречистване на отпадъчните води бистри утайки са основен отпадък на една битова пречиствателна станция за отпадъчни води.

Отпадащите бистри утайки зависят при това – независимо от процеса на пречистване – от броя на свързаните жители. Квотата на свързване в различните страни е различна, разлика следва да се прави също така между градове и градски региони.

Количеството на отделяната утайка зависи от състава на отпадъчните води и от процеса на пречистване, а също и от ефективността на пречистването. Според страната могат да се очакват ≈ 20-45 кг СВ на ЕЖ за година.

Измежду множеството характеристики, които са от решаващо значение за разходите при преработка на утайките, водното съдържание има определяща роля. Съдържанието на вода определя структурата на утайките и по този начин възможностите те да бъдат транспортирани и свързаните с това разходи за отстраняване.

Сухият остатък в шлама варира в зависимост от вида на утайките и от технологията за третиране на утайките. Химичният състав зависи между другото и от качеството на отпадъчните води и технологията на пречистване. От голямо значение тук е съдържанието на тежки метали, защото то е причината за ограничаване възможностите за оползотворяване в селското стопанство или за рекултивация. В последно време на базата на много примери стана ясно, че този вид използване не е така безвредно, както се смяташе дълго време. Въпреки спазването на предписаните правила за селскостопанско оползотворяване на утайки от ПСОВ, беше констатирано натрупване на тежки метали в почвата.

Освен това утайките от ПСОВ са замърсени в различна степен с множество ендокринно активни вещества. Използването на утайки от ПСОВ върху земеделските площи води до съществено замърсяване на почвите с ендокринно активни вещества.

Директивата за депониране предписва максимална загуба при изгаряне от 5% за остатъци, като по този начин депонирането на нетретирани утайки от ПСОВ става вече невъзможно.

Ако изсушените бистри утайки се изгорят, то енергията – топлинната стойност се доближава до тази на кафявите въглища – може да се използва за изсушаване. На практика ХУБЕР предлага съоръжения за цялостна преработка на утайките.