Сгъстяване на утайки

ХУБЕР предлага всички познати технологии за сгъстяване на утайките:

С оглед на едно икономично по-нататъшно третиране респ. отстраняване на утайките от отпадъчни води е задължително необходимо редуциране обема на получените при преработката на отпадъчните води утайки. Намаляването на обема се постига чрез отделяне респ. сепарация на части от шламовата вода на различни места в технологичната верига при третирането на утайки. Основна задача на сгъстяването е обемно редуциране на първична и излишна утайка преди стабилизацията.

ХУБЕР предлага тук всички познати технологии: Дисковият сгъстител S-Disc беше разработен от нас специално за малки пречиствателни станции за отпадъчни води, Шнековият сгъстител S-Drum и пресяващата лента DrainBelt – за средно големи до големи ПСОВ. Всичките типове машини гарантират настройвано крайно съдържание на сухо вещество и изпълняват и най-високите изисквания към степента на сепарация.