Tермично оползотворяване

ХУБЕР-Решението sludge2energy
за изгарянето на утайки от ПСОВ на място

Нашата технология sludge2energy служи за енергийно самододостатъчно оползотворяване на бистри утайки от пречиствателни станции за отпадъчни води: изсушената бистра утайки се оползотворява термично, възникващата при това топлина се използва за изсушаване на утайките, така че се създава един затворен топлинен кръговрат.

Количеството на подлежащите на отстраняване бистри утайки чрез енергийно самододостатъчното изсушаване и изгаряне се намалява на около 10 %. Оставащата пепел се складира предимно отделно, за да бъде възможна по-късно обратна възвращаемост на фосфора.

Нашата технология sludge2energy-Verfahren позволява на потребителите на ПСОВ едно трайно стопанисване на отпадъците чрез самостоятелно термично оползотворяване на техните бистри утайки и други остатъчни вещества, независимо от нарастването на разходите за моно- и смесено изгаряне в чужди инсталации. Тъй като изгарянето се извършва на място, транспортните разходи отпадат.

Повече информация ще намерите на www.sludge2energy.de.