Преработка на отсята маса

Комплексни ХУБЕР-системи за третиране на отсятата маса

Rechengut

Промиване, обезводняване, компресиране и транспортиране на отсята маса – в една машина.

  • Оптимални съоръжения за всеки случай на приложение
  • Много висок ефект на обезводняване
  • Идеална степен на промиване
  • Редуциране на разходите за отстраняване на отсятата маса

Като първо стъпало в пречистването посредством най-различни решетки от отпадъчната вода следва да бъдат остранени съдържащите се в потока частици. Тази отстята маса се състои главно от подобни на домашни отпадъци вещества, фекални отпадъци, хартия и минерални частици. Отделяното количество отсята маса зависи от големината на пропускащите отвори на решетките или ситата, от каналната система и от включените отпред подемни устройства.

Съдържанието на вода в битовата отсята маса се движи според типа решетка между 10 – 25 %. Органичният дял в отсятата маса възлиза средно на около 90 % от сухия остатък.

Поради много високото водно съдържание, много хетерогенния състав и нестетичния външен вид отсятата маса трябва да бъде преработена преди отстраняването и. Най-добрият начин за преработка на отсята маса са промивните преси. Чрез внасяне на промивна вода и механична енергия от отсятата маса се отмиват фекални частици и подаващи се на суспензиране органични частици. Така може да се постигне повишаване на БПК5 в постъпващия към биологичното стъпало поток до 6 %. След промивката отсятата маса се пресова, така че се редуцира значително  съдържанието на вода в промитата отсята маса. Вследствие промиването на фекалните частици се констатира и значително подобряване в обезводняването на отсятата маса.

Може да бъде постигнато редуциране на теглото и обема до 80 %, според метода на промиване и технологията на пресоване. А редуцирането по тегло означава намаляване количеството за отстраняване и влияе директно върху разходите, които се налага да бъдат извършени за отстраняването на отсятата маса.