WAP-Промивни преси за отсята маса

Отсята маса се получава при решетките на пречиствателните инсталации за отпадъчни води (пречиствателни станции за отпадъчни води, помпени станции, …). Отсятата маса се състои главно от частици от битов характер, фекални частици, хартия и минерални частици. Отпадащото количество отсята маса зависи от пропускащата ширина на решетката или ситото, канализационната система и включените отпред подемни устройства.

Водното съдържание на битовата отсята маса варира според типа решетка между 75 – 90 %. Органичният дял на отсятата маса възлиза средно на около 90 % от сухия остатък [СО].

Заради много високото водно съдържание, много хетерогенния състав  и  неестетичния външен вид отсятата маса трябва да бъде третирана преди отстраняване. Най-добрият начин за предварително третиране на отсятата маса са пресите за промиване на отсята маса.