ХУБЕР RoSF4 T съоръжение за промиване на пясък

csm_bild_rosf4t_01_47ee057cad

Съоръжение за промиване на пясък за преработка на частично обезводнен пясък от пречиствателни станции за отпадъчни води

 • Редукция на органичния дял до < 3%
 • Много високо съдържание на твърди частици от > 90%
 • Лесно дооборудване зад съществуващи класификатори за пясък
 • Снижаване на разходите за отстраняване

Съществуваща сепарация на пясък

Съществуващи класификатори за пясък отделят от идващия от пясъкоуловителя поток всички твърди частици. Този класифициран, отчасти обезводнен пясък по правило обаче е повече или по-малко силно замърсен с органични частици.

Допълнително включена промивка на пясъка

След класифицирането на пясък следва допълнително включена една промивка на пясъка, т.е. едно разделяне на органичните от минералните съставки.

Чрез подаваната отдолу ползвана вода намиращият се в RoSF4 T-Съоръжението за промиване пясък се флуидизира във възходящ поток, т.е. генерира се един локално дефиниран пясъчен вихров слой. Този пясъчен вихров слой прави възможно разделянето на органичните частици от пясъка – сега независимо от големината на частиците – съгласно ориентиране по плътност. Това възходящо сортиране на сместа пясък/вода се подпомага от движещ се на бавни обороти греблов механизъм. Пречистеният от органичните съставки пясък се изнася автоматично посредством изнасящия пясъка шнек, при което статично се обезводнява и разтоварва в контейнер

Органичните съставки се изнасят автоматично с внесената промивна вода от съоръжението.

 • Преработка на частично обезводнен пясък от пречиствателни станции за отпадъчни води
 • Понижаване разходите за отстраняване
 • Едновременно обезводняване на промития пясък до СВ около 90 %
 • Машинни големини от 0,1 – 3,0 м³ капацитет твърди частици на час
 • Редукция на органичния дял до загуба при изгаряне < 3%
 • Лесно дооборудване след съществуващи класификатори за пясък, компактни съоръжения или радиални пясъкоуловители
 • Голяма издръжливост на изнасящия пясъка шнек, защото е двустранно лагеруван
 • Защита от корозия чрез материала неръждаема стомана и байцване в пълна вана
 • Минимални инвестиционни разходи