Компактни съоръжения идеално решение за вход на ПСОВ

Мултифункционални компактни съоръжения за надеждно и комплексно механично пречистване на отпадъчните води

csm_bild_titel_ro5_01_463d296291

Заради експлоатационната безопасност на станциите за преработка на отпадъчни води първото технологично стъпало винаги е механичното пречистване на отпадъчните води.

В това технологично стъпало се включват

 • Фино пресяване на отпадъчните води
 • Третиране на отсятата маса
 • Сепарация на пясъка
 • Класификация на пясъка
 • Сепарация и почистване на мазнините

Те целят предотвратяване на производствени аварии (сплитания, износване, опесъчаване…).

Тези комплексни задачи бяха обединени в средата на осемдесетте години в едно компактно съоръжение ROTAMAT®. Оттогава то постоянно бе доразвивано и допълвано с многобройни варианти и машинни големини – винаги с цел оптимална адаптация към конкретните изисквания на потребителя.

Нашите HUBER Компактни съоръжения значително ускоряват и опростяват не само планирането и монтажа, те чувствително пестят и разходи за строителство.

1. Най-фино пресяване на отпадъчните води

Пред вид условията на постъпване (хидравлика, дял отсята маса, дял пясък) могат да се използват следните машини:

 • ROTAMAT® Фина решетка Ro1: процепи 6 или 10 мм
 • ROTAMAT® Сито-съоръжение Ro2: процепи 1 – 6 мм
 • ROTAMAT® Пресяващ шнек Ro9:  процепи 1 – 6 мм
 • HUBER Ротационна решетка с кръгли отвори EscaMax®:  сито с кръгли отвори 1 – 10 мм
 • Стъпкова решетка STEP SCREEN® SSF: процепи 3 / 6 мм

Други разделителни сечения могат да бъдат доставени при поискване.

2. Третиране на отсятата маса

 • Фина решетка Ro1, Сито-съоръжение Ro2, Пресяващ шнек Ro9:
  При тези три ROTAMAT®-машини не се изисква допълнителна промивна преса. Промивка на отсятата маса е възможна като опция посредством вградената промивка на отсята маса (IRGA).
  Обезводняването на отсятата маса се извършва във вертикалния щранг на машината.
  При това се постига степен на обезводняване до 45 % СВ.
 • STEP SCREEN® SSF, Ротационна решетка EscaMax®
  При тези две машини промивката и обезводняването на отсятата маса се извършва с последващо включена Промивна преса WAP®. При това се постига, според типа WAP, степен на обезводняване
  до 50 % СВ.

3. Сепарация на пясък

Геометрията и оразмеряването на надлъжния пясъкоуловител може да се извърши в съответствие с препоръките на DWA (преди ATV) или по желание на клиента. Пясъкоуловителят може да бъде доставен с аерация или без аерация. За избора на технология на пясъкоуловителя (аериран, неаериран) се прилагат и други критерии за вземане на решение като съотношение на потоците при дъждовно и при сухо време, както и планирани други мерки за третиране на пясъка.

4. Изнасяне на пясъка

Отделените пясъчни фракции се транспортират посредством хоризонтален транспортен шнек към наклонен (кос) класифициращ шнек, който изнася уловения пясък при същевременно статично обезводняване. Пясъкът се разтоварва до голяма степен готов за загребване в подготвен контейнер или включено след това съоръжение за промиване на пясък RoSF 4/t.

5. Сепарация на мазнини и почистване на мазнини (опция)

Сепарацията на мазнини предполага аерирано изпълнение на надлъжния пясъкоуловител. Мазнината се събира в една камера за мазниноулавяне, отделена чрез шлицована потопяема стена от камерата на пясъкоуловителя. Формиращото се от аерацията в камерата на пясъкоуловителя завъртане на течението изтласква мазнината през шлицовете на потопяемата стена в камерата за мазниноулавяне.

За разлика от много конкурентни продукти при компактното съоръжение на ХУБЕР отделената мазнина се избутва с един преминаващ аксиално спрямо пясъкоуловителя чистач в отделен помпен приемник. Този принудителен чистач, така нареченото гребло за мазнини, представлява една водена на въже почистваща планка, която сигурно изкарва слоя мазнина от камерата за мазниноулавяне. С това гребло за мазнини се гарантира, че мазниноуловителят ще бъде напълно почистен по цялата му дължина. Така отлагания и свързаните с тях процеси на гниене са изключени със сигурност.