RoMesh - Фин пресяващ барабан

Най-фино сито с двудименсионално пресяване за много фини частици

csm_bild_titel_romesh_01_9dfea3d59a

 • Отстраняване на косми, влакнести материали и фини суспензии
 • Преработка на ползвана вода, преработка на промивна вода
 • ХПК- и БПК-отстраняване при приложения тип River or Sea Outfalls
 • Предпазване на мембранните активиращи инсталации
 • Дефинирана разделителна граница

Приложения

 • Сепарация на косми, влакнести материали и суспензии от битови и промишлени отпадъчни води
  За следващите технологични стъпала в пречистването на отпадъчни води, особено за мембранни инсталации за активиране, отделянето на фините частици е много важно, т.к. те биха могли да нарушат работата им чрез нежелани сплитания и в крайна сметка да доведат до проблеми във функционирането и експлоатацията им.
 • Редукция на сумарните параметри ХПК/БПК5 за приложения тип RiverandSeaOutfalls
  За River-and-Sea-Outfall-приложения, при които в повечето случаи на разположение е само механично стъпало на пречистване, е важно да се редуцират във възможно най-голяма степен извличащите кислорода замърсители в подаваната към приемника отпадъчна вода, за да се избегне еутрофикация на водните басейни. Изискваните гранични стойности за редукция на БПК5 –съдържанието с 20 % и на филтрируемите частици с 50 % могат да бъдат спазени при много фини ширини на отворите.
 • Дефинирана разделителна граница чрез използване на мрежеста тъкан с квадратни отвори като пресяващ елемент
 • Минимални хидравлични загуби
 • ХПК/БПК-редукция по механичен път с до 30 %.
 • Редукция на филтрируемите частици с до 60%
 • В зависимост от случая на приложение възможно оборудване с периодично интензивно почистване (120 бара)
 • Чрез добавяне на флокуланти и коагуланти е възможна редукция до 95 % при филтрируемите частици, до 65 % при ХПК/БПК и до 60 % при съдържанието на фосфор.
 • Затворена и компактна конструкция
 • Много висока хидравлична производителност
csm_skizze_romesh_01_18089f97d6