Kанални и дъждовни води

Съоръжения за канална система за третиране на:

  • дъждовни
  • речни и
  • смесени води

Машинна техника и системни решения за приложение в смесената и разделната канализация

По-нататъшното третиране на смесени и дъждовни води в битовата смесена канализация е централна точка по отношение на постоянната защита на околната среда и водите.

Чрез строителство и доизграждане на нови пречиствателни станции както и чрез саниране на непрекъснати зауствания за отпадъчни води значително се повиши качественото състояние на много течащи водни ресурси. Но въпреки всичко все още съществуват екологични дефицити. Причините за това следва да се търсят в преливанията в смесената и разделната канализация при валежи, вследствие на които от каналната мрежа във водите се изнасят плаващи и груби частици. За целенасочена екологична защита за в бъдеще е важно, да се сведат до минимум тези дефицити чрез използване на подходящи машини и технологии.