Сито RoK1 - след преливния праг на изпускателната конструкция

Aвтоматично почиствано сито за задържане на твърди частици в дъждопреливници и дъждоприемници

bild_titel_rok1_01
 • Оптимална степен на сепарация на твърди частици
 • Постоянно принудително почистване на повърхността
 • Дефинирано изнасяне на твърдите частици от ситото
 • Mаксимално адаптиране към условията на място
 • Стабилна, без поддръжка стоманена конструкция

ХУБЕР Сито-съоръжението ROTAMAT® RoK1 се числи към най-фините сита и се разполага след изпускателния праг на височина на предварително зададеното начало на изпускане. По този начин се постига предимството на едно извънредно ниско хидравлично съпротивление. Така ситото се явява особено подходящо и за изпускани големи водни количества.

При проливни дъждове в смесената канализация през изпускателните съоръжения на дъждопреливници и дъждоприемници често във водите попадат значителни количества палаващи и утаими частици. Ситото ROTAMAT® RoK1 е идеално решение тъкмо за такива приложения и се използва успешно в рамките на мероприятия свързани със саниране и ново изграждане на дъждоизпускателни конструкции. Двудименсионалното пресяване гарантира много висока степен на зъдържане на твърдите частици в комбинация с едно автоматично, щадящо отсятата маса принудително почистване на пресяващата повърхност, така че имаме максимална използваемост на цялата пресяваща повърхност.

ХУБЕР Ситото ROTAMAT® RoK1 е разположено хоризонтално непосредствено след преливния праг на изпускателната конструкция и се състои от извита на 180° пресяваща повърхност с вградена шнекова спирала. За времето на процеса на изпускане ситото се обтича от горе на долу и твърдите частици се задържат. Последните се транспортират чрез шнекова спирала оборудвана с четки по време на автоматичното принудително почистване на пресяващата повърхност без натиск и щадящо към страничното разтоварващо устройство и се подават обратно в продължаващия нататък поток отпадъчни води. Алтернативно отсятата маса може да се извлече с помпа от сито-съоръжението. По време на изпускателния процес ситото автоматично се активира и работи напълно автоматично.

Монтажът на ситото след изпускателния праг дава на проектант и потребител следните предимства:

 • Оптимално задържане на твърдите частици чрез двудименсинално пресяване с перфорирана ламарина
 • Минимално хидравлично съпротивление чрез монтаж след изпускателния праг на преливна височина
 • Максимални възможности за адаптиране към ограничени хидравлични и строителни условия на място
 • Дефинирано изнасяне на отсятата маса
 • Безпроблемно допълнително инсталиране във вече съществуващи строителни конструкции
 • Осигурена пълна обтекаемост в аварийни ситуации
csm_skizze_rok1_01_9313515116