Лентов изсушител BT

csm_bild_titel_bt_02_1699e3795d

Среднотемпературно изсушаване на утайки от пречиствателни станции за отпадъчни води

Новата генерация със специално, високо ефективно въздухопровеждане и най-ниско потребление на енергия.

 • Изсушаване на утайки от ПСОВ с най-висока енергийна ефективност
 • Пълна автоматизация
 • Лесно обслужване
 • Компактна, стабилна конструкция от неръждаема стомана
 • Минимална поддръжка и дълъг живот на машината
 • Специфична за клиента концепция за използване на отделяната топлина
 • Made in Germany
 • Генериране на сух, зърнист, обеззарезен продукт, с който се работи лесно и сигурно

Превърнете отпадъка в ценна суровина !

Изсушаването на утайки, особено на утайки от отпадъчни води, отдавна е възприета технология в модерната техника за пречиствателни станции за отпадъчни води.

Чрез усъвършенстване на съществуващите технологии и оборудване за изсушаване на HUBER SE бе разработена среднотемпературната изсушителна система BT, която оизпълнява и най-високите изисквания по отношение експлоатация на съоръжението, икономичност и не на последно място екологичност.

Модулната концепция на технологията позволява зачитане на индивидуалните изисквания и интегриранев процеса на съществуващата машинна техника.

HUBER Съоръжението за среднотемпературно изсушаване BT се състои от две разположени една над друга ленти. Те са зареждат с подлежащия на изсушаване продукт. С преминаването въздушен поток през продуктовия слой, последният ефективно се изсушава. Чрез пелетизиране на утайката и ниско механично натоварване по време на процеса на изсушаване до голяма степен се избягва генерирането на прах. По този начин е налице една сигурна машинна концепция при спазване на Директиви ATEX – EU 94/9 / ЕО и 99/92 / ЕО. Съоръженията разполагат с третиране на обработения въздух съобразно неговото приложение, което е оразмерено за сигурното спазване на допустимите емисиионни стойности на въздуха.

Посредством междинно включен топлообменник различни енергоносители и преди всичко отпадната топлина от електроцентрали, когенерации или отпадъчна вода могат да се оползотворяват за процеса. Обвързването на наличната на място процесна енергия е обичайна практика.

ХУБЕР произвежда, доставя, монтира и поддържа Вашето изсушително съоръжение според Вашите индивидуални изисквания.

 • Сух, годен за складиране и идеален в хигиенно оттношение продукт
 • Зърнист, лесен и сигурен за работа продукт
 • Редуцирани емисии чрез изпробвано третиране на отработения въздух
 • Сигурна машинна концепция съгласно ATEX – EU-Директива 94/9/EG и 99/92/EG
 • Най-висока ефикасност при използването на енергия
 • Минимални разходи за експлоатация и поддръжка
 • Лесно обслужване
 • Пълна автоматизация