Сепарация и преработка на пясък

Pjasak_csm_bild_titel_rosf_01_6c3fab3281

За всеки случай на приложение подходящата система!

С нашата богата програма от продукти ние Ви предлагаме за всеки конкретен случай на сепарация на пясък правилното решение, както надлъжни и радиални пясъкоуловители, така и компактни съоръжения за комплексно механично третиране на отпадъчните води в едно съоръжение.

Освен това ние имаме дългогодишен богат опит с реализацията на комплексни технологии за преработка на пясъка и сме в състояние, за всеки пясък да изготвим подходящата концепция и осигурим оптимална и надеждна техника, било то за третиране на пясъка от пречиствателни станции за отпадъчни води или за пясъка от канали и улична смет.

 

Сепарация на пясък

Заради експлоатационната сигурност на инсталациите за отпадъчни води е необходимо отделяне на съдържащите се в отпадъчната вода пясък и други минерални частици ( ≈ 60 л / 1000 м3 отпадъчна вода) oт гниещите, органични частици.

Отстраняването на пясъка от отпадъчните води цели предотвратяване на производствени аварии като опесъчаване (аерационни басейни и метан-танкове), повишено износване (помпи, бъркалки) и запушвания (извличащи трихтери, тръбопроводи). Освен това по този начин следва да се намали износването на материалите при машинното оборудване.

Целта тук е отделяне в най-голяма степен на пясъка и на неорганичния материал, до диаметър на зрънцата от 0,20 мм. Същевременно обаче трябва да се извърши и диференциране между минерални и органични частици в пясъкоуловителя.

При използваните в днешно време за обезпесъчаване на отпадъчни води съоръжения за сепарация на пясък в зависимост от тяхното конструктивно и технологико-техническо оразмеряване различаваме надлъжни пясъкоуловители, радиални пясъкоуловители и Vortex-пясъкоуловители. Сепарацията на пясъка се извършва, в зависимост от типа пясъкоуловител, посредством гравитация (надлъжен пясъкоуловител) или посредством центробежна сила (радиален и Vortex-пясъкоуловител).

Преработка на пясък

Пясъкът и минералните частици от инсталации за третиране на отпадъчни води или от почистване на канали и улици по правило са повече или по-малко замърсени с органични частици и замърсители от битов характер. Тези замърсявания водят в хетерогенната смес до относително ниски съдържания на суха субстанция [СВ] от 40 – 70  % и относително високи загуби при изгаряне от 10 – 80 %.

Целта на добрата преработка на пясъка се състои в това, първо да бъде отделен пясъкът до големина на зрънцата от 0,20 мм и след това да се сепарира ценният материал пясък респ. минералната фракция от посочените замърсявания.

Чрез преработката на пясъка се получава ценен ресурс, който има минимална загуба при изгаряне (< 3 %) и високо съдържание на СВ (> 90 %). По този начин от една страна се редуцират разходите за отстраняване, а от друга се получава продукт, който може да бъде използван като вторична суравина.

Тъй като съставът на прерабования пясъчен пулп варира силно в зависимост от неговия произход, от рещаващо значение при планиране на съоръжението за третиране е изборът на правилната технологична техника.

ХУБЕР има богат дългогодишен опит с реализацията на комплексни технологии за третиране на пясък и е в състояние да предложи подходящата концепция за всеки вид пясък.

Третиране на пясък от пречиствателни станции за отпадъчни води

Когато се касае изключително за пясък от пясъкоуловителя на пречиствателна станция за отпадъчни води, то най-утвърденото решение в цял свят е COANDA-Съоръжението за промиване на пясък. При него органичните съставки в пясъка се отмиват от него до такава степен, че пречистеният пясък има загуба при изгаряне по-малко от 3 %. Тогава пясъкът може да бъде отстранен с минимални разходи или също да бъде директно използван отново.

В много страни вече съществуват съответни разпоредби по този въпрос (закони за отстраняване на отпадъците), с които се определят изискванията към промития пясък. Наред с ефективната сепарация на органични и минерални съставки от решаващо значение в практиката е също задържането на фин пясък, което е взето пред вид в концепцията на COANDA Съоръжението за промиване на пясък .

Третиране на пясък от канали и улична смет

Ако трябва да бъде преработван пясък от канали, улична смет или водосточни шахти, то тези остатъци трябва да бъдат третирани чрез индивидуално разработени технологии за преработка на пясък. В зависимост от капацитета на преработка, състава на подавания на вход материал, изискванията към материала на изход и т.н. се изискват различни напасвания на технологичната техника. Съществените технологични стъпала тук са приемен бункер, сепаратор на замърсителите, промивен барабан за предварителна класификация и COANDA-Съоръжение за промиване на пясък за отделяне на органичните частици.

Ако нужната за преработката на пясъка промивна вода не може външно да бъде предоставена както и пречистена, съоръжението за третиране може също така да се допълни с устройство за подготовка на промивна вода, така че необходимата вода да бъде пусната в оборотен цикъл. ХУБЕР може да предложи индивидуална концепция за третиране на всеки вид пясък.