ХУБЕР RoSF4 - съоръжение за промиване на пясък

csm_bild_rosf4_01_694a6a6280

Сепарация на пясък, промивка на пясък и обезводняване на пясък в една система

 • Редукция на разходите за отстраняване
 • Много висока степен на сепарация чрез ефекта Coanda
 • Редукция на органичния дял на < 3 %
 • Много висок капацитет за твърди частици
 • Повече от 2.000 референции

ХУБЕР Coanda Съоръжението за промиване на пясък функционално обединява в едно съоръжение класификация на пясък и промиване на пясък. Чрез използване на COANDA-ефекта може да бъде комбинирана технологията на класифициране с технологията на сортиране, така че да се гарантира постоянно оставаща висока степен на сепарация при същевременно оптимален ефект на пречистване.

Особените съотношения на протичане водят до това, при пясък с големина на зрънцата 0,20 – 0,25 мм да се постига степен на сепарация повече от 95 %. Зависимостта на степента на сепарация от скоростта на утаяване (влияние от плътност на частиците и големина на частиците) на подлежащите на отделяне твърди частици води до отделяне не само на минерални, но също и на органични частици.

Отделеният пясък се подлага на интензивно промиване в долната зона на ХУБЕР Coanda Съоръжението за промиване на пясък, т.е. там се извършва разделяне на органичните от минералните съставки.

Пречистеният от органични съставки пясък се изнася автоматично чрез изнасящия пясъка шнек, при което статично се обезводнява и разтоварва в контейнер. Останалите в съоръжението за промиване на пясък органични съставки също автоматично – но неравномерно и в зависимост от цялостната технология – се извличат от съоръжението. По този начин в съоръжението винаги се запазва дефиниран обем на сепарация.

 • Без допълнително пресяване (напр. < 4 мм) пред съоръжението за промиване на пясък
 • Редукция на разходите за отстраняване
 • Висок рандеман пясък/баластра
 • Степен на сепарация 95 % от зрънцата с големина 0,20 – 0,25 мм чрез COANDA-ефект и ниско повърхностно захранване
 • Редукция на органичния дял до загуба при изгаряне на промития пясък < 3%; възможно повторно използване или депониране по смисъла на Закона за отпадъците
 • Едновременно обезводняване на промития пясък до много високо СВ-съдържание в сухия остатък от около 90 %
 • Подходящ без ограничения също за третиране на пясък от канали, водосточни шахти или улична смет
 • Без смилане на камъчета и чакъл
 • Минимално износване по шнека чрез двустранно лагеруване
 • Чрез on-line измерване на пясъчното огледало е възможно изнасяне на пясъка и по време на захранването
 • Капсуловано срещу неприятни миризми съоръжение
 • Сепаратно извличане на органиката позволява отделно по-нататъшно третиране на органиката
 • Стабилни шнекове гарантират висок капацитет на твърди частици
 • Бъркалка и шнек също от неръждаема стомана
 • Междувременно повече от 2000 референции потвърждават удовлетвореността на клиентите
 • Лесно може да се интегрира в комплексни технологии за третиране на пясък
 • Капацитет на твърди частици до 3 м3 сухо вещество на час
 • Повече от 2,000 инсталации в цял свят показват удовлетвореността на клиентите
csm_skizze_rosf4_01_46d5039921