RoDisc - Дисков филтър

Микросито с надеждна сепарация на най-фини частици

csm_bild_rodisc_11_winsen_15fbfc7b73

 • Гравитачно пресяваща технология с много голяма отделителна повърхност върху съвсем тясно пространство
 • Много добро качество на филтрата
 • Най-висока степен на сепарация чрез мрежеста тъкан с дефинирана разделителна граница
 • Задържане на флокули активна утайка от вторичния утаител
 • Преработка на оборотна вода, преработка на ползвана вода
 • Предварителна филтрация при добив на питейна вода от повърхностни води и UV-дезинфекция
 • По-нататъшна фосфорна редукция в комбинация с включено отпред утаяване и флокулиране

Дисковият филтър RoDisc® предлага фино пресяване на до 1.500 м³/ч и големини на мрежестите отвори от 10 μm нагоре. Възможности за приложение се разкриват особено там, където се изискват много добро качество на филтрата и голяма филтрираща повърхност.

Минималната необходимост от място и модулната конструкция на съоръжението позволяват лесно адаптиране към съществуващите дадености на място.

HUBER Дисков филтър RoDisc® се използва за сепарация на фини суспензии битови и промишлени отпадъчни води. Модулната конструкция прави възможно лесно дооборудване на дискова повърхност за третиране на увеличили се дебитни потоци. За битова отпадъчна вода с предварително пресяване и включено отпред биологично пречистване е възможно посредством 20 филтърни диска да се постигнат капацитети от до 1.500 м³/ч.

Това най-фино сито работи по утвърдения и доказал се принцип на барабанните филтри. Машината се състои от хоризонатлно разположени и въртящи се филтърни дискове, които са монтирани върху центърен вал и се подприщват до 60 %. Един филтърен диск се състои от отделни сегменти от неръждаема стомана. Сегментите са с опъната по тях мрежеста тъкан с квадратни отвори и се обтичат от подлежащата на пречистване отпадъчна вода от вътре на вън, при което добитият филтрат се извежда челно от машината.

 • Дефинирана разделителна граница чрез използване на мрежеста тъкан с квадратни отвори като пресяващ елемент
 • Не е нужно повдигане на отпадъчната вода, пресяването става гравитачно
 • Минимални хидравлични загуби, филтрация под въздействие на гравитацията
 • Много висока хидравлична производителност
 • Не е необходимо външно захранване с промивна вода
 • Граничните стойности на изход се спазват гарантирано
 • Спадане на таксите за отпадъчни води
 • Редукция на филтрируемите частици, на съдържанието на ХПК, БПК и общ фосфор
 • Оптимално адаптиране в бетонов басейна на клиента или в резервоар от неръждаема стомана
 • Затворена и компактна конструкция
 • Непрекъснат режим на работа
csm_skizze_rodisc_01_fcc608975b