Лентов сгъстител DrainBelt

bild_db_02

Лентов сгъстител за най-икономично сгъстяване на утайки

Оформянето на подаващия реактор като трихтер осигурява оптимално кондициониране и равномерно разпределяне на утайката по цялата ширина на пресяващата лента.

Филтриращата лента се води от един задвижващ и едип обтягащ вал водоравно в съоръжението. Утайката се подава внимателно чрез подаващ улей над обтягащия вал върху филтраращата лента и се транспортира от бавно движещата се пресяваща лента по посока разтоварването на утайка. Свободната вода изтича гравитачно надолу, докато шламовите флокули остават върху пресяващата лента. Една пластмасова стъргалка при задвижващия вал повдига шламовия кек от филтриращата лента.

За да се повиши ефективността на филтрационния процес, на пресяващата лента има дефлектори, които изорават канали в шламовия кек и така улесняват оттичането на водата от шламовия кек. Като опция утайката може да бъде стопирана от една подприщваща рампа пред изхода за разтоварване. Така се образува един шламов вал върху пресяващата лента, което още повече повишава степента на сгъстяване на утайката.

След повдигане на утайката от стъргалката пресяващата лента преминава долу в камерата на машината покрай една лайстна с пръскащи дюзи, която отмива частици утайка от порите на филтриращата лента. Отпадащата вода от промиването се събира отделно от бистрия филтрат в процеса на сгъстяване под пресяващата лента в една интегрирана в камерата на съоръжението вана за филтрат и се отвежда.

Улавящата вана за бистрия филтрат по време на експлоатацията е подприщена и по този начин може да се ползва като приемен резервоар за захранване на лайстната с пръскащи дюзи.

Сгъстената утайка се разтоварва в един интегриран трихтер за гъсти утайки и накрая се изпомпва

Лентовият сгъстител DrainBelt гарантира абсолютно минимални експлоатационни разходи.

Потребление на флокулант на най-ниско ниво

 • Ефективно подаване на флокуланта с дюзи
 • Вариантна енергия на смесване
 • Оптимизиран като протичане реактор за флокулант
 • Минимално натоварване на утайките

Най-високо качество на филтрата

 • Голям избор от различни качества на пресяващата лента
 • Разделено водене на бистър филтрат и промивна вода за пресяването
 • Възможност за обратно отвеждане на промивната вода
 • По-силно замърсеният филтрат благодарение на конструкцията не попада в бистрия филтрат

Maксимална степен на сгътяване

 • Дълга зона на сгъстяване и ниски скорости на лентата
 • Свободно найстройвани дефлектори за преобръщане на утайката
 • Като опция подприщваща рампа пред разтоварването на гъстата утайка за извънредно високи степени на сгъстяване

Разходи за поддръжка

 • Голяма издръжливост на пресяващите ленти, т.к. нито дефлетори, нито подприщваща рампа не натоварват лентата
 • Дълъг период на използване на пресяващата лента заради ниската скорост на лентата < 20 м/мин
 • Лесна поддръжка чрез централно позиционирани ревизионни отвори

Валово лагеруване без замърсявания с почти безграничен живот на агрегата

csm_db-prinzip_d04b5a5445