RoMem - Мембранна решетка

Най-фино сито с мрежеста тъкан с квадратни отвори и отлична степен на сепарация

csm_bild_romem_07_d5cdc1932d

 • Отстраняване на влакнести материали и косми
 • Повишаване експлоатационната стабилност на мембранни съоържения за активиране (техника с куховлакнести и плоски модули)
 • По-нататъшна редукция на ХПК/БПК при приложения тип River-and-Sea-Outfall

ROTAMAT® Membrane Screen се използва за пресяване на битови и промишлени отпадъчни води с цел отделяне на влакнести материали и косми. Съоръжението може да бъде инсталирано както в отделен резервоар, така също и директно в канала.
За предлаганите на пазара в по-ново време мембранни активиращи инсталации ефективността на пречистване на традиционните решетки и сита с познатите големини на процепи и кръгли отвори от 3 до 10 мм вече не е достатъчна. За да може да се гарантира безопасната и с минимум поддръжка експлоатация на тези съоръжения, се изискват оптимизирани степени на сепарация.

HUBER Membrane Screen Screen е едно най-фино сито, което чрез барабанната си форма и инсталация под 35° предлага голяма пресяваща повърхност при същевременно ниска хидравлична загуба. При най-финото сито Membrane Screen за пресяване на отпадъчната вода се използва така наречената мрежеста тъкан с квадратни отвори, коята за разлика от традиционното сито с процепи гарантира дефинирана граница на разделяне и надеждно технологично отделя твърдите частици.

Двудименсионалната конструкция и много фините пропускащи отвори водят до това, че влакнести частици и косми не могат да бъдат отмити, преди пресяващата повърхност да бъде почистена. Ситата с процепи не могат да постигнат този ефект на пречистване поради тяхната недефинирана граница на разделяне. Допълнително мрежестите тъкани с квадратни отвори разполагат с голяма свободна повърхност и по този начин са в състояние въпреки фините мрежести отвори да се справят с големи хидравлични дебити.

HUBER Membrane Screen ROTAMAT® RoMem предлага най-фино пресяване на битови и промишлени отпадъчни води до 3500 м³/ч и може да бъде оборудвано с мрежеста тъкан с квадратни отвори от 0,5 до 1,0 мм. Минималната необходимост от място както и високата ефективност благодарение на комбинацията от функции (пресяване, транспортиране, компактиране, обезводняване и разтоварване в една машина) превръщат това сито в ефикасно и стопански изгодно решение за сепарация на високи концентрации от твърди частици.

Като опция чрез специалното изпълнение от серията “PRO” може да бъде дефинирана ясна разделителна граница между водно огледало в трихтера спрямо водно огледало пред и след сито-съоръжението. По този начин сито-съоръжението може да бъде експлоатирано непрекъснато при константно водно огледало, което значително повишава производителността.

Сепарация на косми, влакнести материали пред мембранни активиращи реактори

Изборът на ширина на мрежестите отвори се ориентира по използваната мембранна технология. Правим разлика между куховлакнести и плоски модули. Особено за предпазване на последващо включени куховлакнести мембранни инсталации сепарацията на косми и влакнести материали е важна, защото биха могли да се образуват блокировки респ. оплитания по мембраната, така че да се влоши постоянната пропускливост и свързаната с това ефективност на мембранното съоръжение. Това е причината специално за куховлакнести мембрани да се изисква най-фино пресяване.

Редукция на сумарните параметри ХПК/БПК5 за RiverandSeaOutfalls

За приложения тип River-and-Sea-Outfalls, които в повечето случаи разполагат само с механично стъпало на пречистване, е от значение да бъдат редуцирани в най-голяма степен извличащите кислорода замърсители в отвежданата отпадъчна вода. Оптимална редукция на ХПК и БПК за приложения River-and-Sea-Outfall може да бъде постигната с мрежести отвори от 0,5 мм нататък. В приложенията тип River-and-Sea-Outfalls се отказваме от промивка на отсятата маса, за да бъде задържан възможно най-много въглерод.

Облекчаване работата на последващо включена биологична технология на пречистване

Най-финото пресяване дава възможност да се изведат големи замърсявания от твърди частици, ХПК и БПК и по този начин да се облекчи работата на следващата пречиствателна технология. Необходимостта от място и инвестиционните разходи възлизат само на една минимална част от необходимите за предварителното утаяване.

Пречистване на промишлени отпадъчни води

Механичното предварително третиране на отпадъчната вода на мястото на генерирането и, както и преработката на задържаните твърди частици, е една от задачите, чието изпълнение е следствие от повишените законови изисквания за заустване на отпадъчните води в каналната мрежа. За тази задача сито-съоръжението RoMem е перфектно подходящата машина чрез пестящата място комбинация от сепариране, промиване, изнасяне и обезводняване в една система.

 • Дефинирана разделителна граница чрез използване на мрежеста тъкан с квадратни отвори като пресяващ елемент
 • Сепарация на влакнести материали, косми и фини суспензии
 • Повишаване експлоатационната стабилност на последващо включени мембранни активиращи реактори
 • Най-фино пресяване на големи количества отпадъчна вода гравитачно (не е необходимо повдигане на отпадъчните води), минимални хидравлични загуби
 • По-нататъшна редукция на сумарните параметри ХПК/БПК за приложения River-and-Sea-Outfall
 • Висока ефективност чрез обвързване на функциите – пресяване, (според нуждата и приложението промиване), транспортиране, компактиране, обезводняване и разтоварване в една машина
 • Идеална решетка за монтаж в съществуващи канали
 • Периодично интензивно почистване (два пъти дневно) чрез високо налягане от 120 бара предотвратява трайно наслагвания по пресяващия кош
 • Специално разработено уплътнение между канал към пресяващ кош гарантира, че през пресяващия кош няма да премине непрецедена отпадъчна вода